Hochtiedsnörger 1900er – Hümmling

Luee nu schwiegt is aeven stille, uemm dat ik jau nörgen will,
nu Jan Hinnek mit Mareike bolde trauen willt. Koammt doar
aale dann man her, koammt doar alle dann man her, so goaut
kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Stappet up bi´t Hoahnenkreien, hört dat „joa“ in Boarger Dom
woar dat Brutpoar un de Heerrum mit us toausoamme koammt.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man
her, so goaut kriege wiet se ´läve ja nicht wär.

Hochtied is, dat moet ih wäten, toauken Wäke Dönnerdach,
un ih könnt doar man mit räken, dat se duurt bis Saterdach.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man
her, so goaut kriege wiet se ´läve ja nicht wär.

Luks un Luks de gäff´t aer bestet, mit Trecksack un Klarinetten,
oak né Pauke dröff nich fählen, dej Danzers bruckt nich letten.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Dann schmiet wi dej Pulterbükse, dej daages Rümpkes an de Sitt
un will ih noch haen Schnieder, dann wat dat nu höchste Tied.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Un ih Wichter man gau bi, laat jau Woaterwellen leggen. Joah dat
schöll wall rein watt kosten, man watt schöll man doar van seggen.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Prökelt mit dej Gaffeltangen in den Wiem´en watt herümme,
türt doar na den dicksten Schinken, Lüe ih wättet ja woarümme.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Pannekouken we´we nich äten, Stüpp in´ne Panne nix van wäten,
unner Schnurrebroarn und Schinken, söllt dej Aikendiske bräken.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Bakker Rainer, könn ih glöven, ik gah in up jede Wedde,
kump dej Wäke vör de Hochtied, goar nich mehr hen Bädde.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Will wi is bi Tömpels luuren, – oach, dat wat ja rein taou dull
Prumen, Tüfkes und Maronen, Kringels ganze Plaaten vull.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Kronabel Kaspar sit toau stöhnen, man dat helpet ümm kien
bitken, hej mut up dej Riege stoaten, noch dej Battercreme
pruetken. Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle
dann man her, so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Fiefuntwientich fette Hennen bünnt in Stookätel taou schwömmen.
denk ik an dej Höunersoppe, lapp mi´t Woater uem dej Tannen.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Use moijen jungen Höuner, joah watt söll man van ehr seggen,
koemmt vör Drokte nich hen Wieben, sittet Dach un Nacht toau
leggen. Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle
dann man her, so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Aeinen denn ich aale möget, denn ik jau van Haarten günne,
könn ih drinken up de Hochtied, un dej kump ut Haselünne.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Toau´de Hochtied daou wi fiern, un wi tappet sülvst´et Baeier.
Woarmit söll wi dat betohlen, mit dej Knippe van denn Fraier.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Dat hej pleite gaeit – off ike, nu dat will wi nich hoapen, anners
mut hej na de Hochtied, wall aein Queckenstück verkoopen.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Un hej haff oak ja noch liggen, twai – drai, Tuchten moije Biggen,
un wenn dej Handelslüe uem liek willt, dann bliv hej noch wall
beliggen. Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle
dann man her, so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Deter Bernd dej lat an Tögel, noch dej güste Koauh offholen,
will uemm för den olden Stögel, 100 Dahler boar betoahlen.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Dat Schosstenklaid dat blinstert, net as Speegel achtert Füer,
uem dat Burnhus toau erhollen, doarvör was ümm nix toau vähle.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Allet instand toau setten, doarför was üm nix toau düür.
un saei habb doar krägen, oak ne splinter-neije Dähle.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Un dej splinter-neije Dähle mössten saei oak nötig brucken,
anners kun´se sück bi´n Brutdanz beide Föite wall verstucken.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Un de Brut ehr moije Brutklaid, Lüe ich willt jau noch verfeeren,
woar saei kump mit aehre Schleppe, bruck ih nich mehr Straate kehren.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann
man her, so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Watt dej Brüttigam van de Brutt is, joah dej kann wall driester
lachen, proppen vull drai Kistenwagen, Glaskasten vull mit
Kröchen. Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle
dann man her, so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Man ik günn ümm dat ja gern, ik bünn sünner dat toau fräe,
un van trauen magg´ nich hören, ik bliev Unkel up dej Stäe.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Loater sit ik dann toau spüttern, in mien Kroakstoaul butt bit Füer,
Hochtiedsnörgen sünner Stüttern, mit min Böskup was ik hier.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Lüe ih moet jau munter hollen, blievet krägel un gesund,
ik mut mit Rad nu rullen, overn ganzen Hümmling noch berund.
Koammt doar aale dann man her, koammt doar alle dann man her,
so goaut kriege wiet se´ läve ja nicht wär.

Vorgetragen auf dem Kreisheimattag 1955 in Lorup (im Orginal),
und wohl so ähnlich abgeändert in Börger und weiteren Orten.